Hướng Dẫn Sử Dụng Khóa cửa điện tử Bosch

Cách Cài đặt vân tay cho các mã khóa cửa điện tử Bosch

1.Khóa cửa điện tử Bosch

Chức Năng Hoạt động Mô tả chi tiết
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thêm người dùng

(mã số)

 

 

 

Thêm mật khẩu quản trị

Nhấn ‘S’ và nhập mã số quản trị viên ban đầu  nhấn nút ‘#’ chọn ‘111’ nhập mật khẩu quản trị viên mới sau đó nhấn ‘#’ để xác nhận. Nhập lại mật khẩu mới  và nhấn # để xác nhận.
 

 

Thêm mật khẩu người dùng

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘112’ nhập ID: 002~082 nhấn ‘#’ nhập mật khẩu mới và nhấn nút ‘#’ nhập lại mật khẩu mới và nhất nút ‘#’.
 

 

Thêm mật khẩu người dùng

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘113’ nhập ID: 083~090 nhấn ‘#’ nhập mật khẩu mới và nhấn nút ‘#’ nhập lại mật khẩu mới và nhất nút ‘#’.
 

 

Thêm mật khẩu dùng 1 lần

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘114’ nhập ID: 091~100 nhấn ‘#’ nhập mật khẩu mới và nhấn nút ‘#’ nhập lại mật khẩu mới và nhất nút ‘#’.
 

 

 

 

 

 

 

Thêm người dùng vân tay

 

Thêm mật khẩu quản trị

Nhấn ‘S’ và nhập mã số quản trị viên nhấn nút ‘#’ chọn ‘121’ nhập dấu vân tay 3 lần.
 

Thêm mật khẩu người dùng

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘122’ nhập ID:102~182 nhấn ‘#’ nhập vân tay 3 lần .
 

Thêm mật khẩu người dùng

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘123’ nhập ID: 183~190 nhấn ‘#’ nhập vân tay 3 lần.
 

Thêm mật khẩu dùng 1 lần

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘124’ nhập ID: 191~200 nhấn ‘#’ nhập vân tay 3 lần.
 

 

 

Thêm người dùng thẻ từ

 

 

Thêm mật khẩu người dùng

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘131’ nhập ID:201~280 nhấn ‘#’ quét thẻ .
 

Thêm mật khẩu người dùng

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘132’ nhập ID: 281~290 nhấn ‘#’ quét thẻ.
 

Thêm mật khẩu dùng 1 lần

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘133’ nhập ID: 291~300 nhấn ‘#’ quét thẻ.
 

 

 

 

 

Thay đổi người dùng

(mã số)

 

 

Thay đổi mật khẩu

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘211’ nhập ID: 001~100 nhấn ‘#’ nhập mật khẩu mới và nhấn nút ‘#’ nhập lại mật khẩu mới và nhất nút ‘#’.
 

 

Xóa mật khẩu người dùng

(theo ID)

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘212’ nhập ID: 002~100 nhấn ‘##’. Mật khẩu quản trị viên không thể xóa. Chỉ có thể xóa sau khi khôi phục cài đặt.
Xóa tất cả mật khẩu người dùng Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘213’ nhấn ‘#’.
 

 

 

 

Thay đổi người dùng

vân tay

 

Thay đổi mật khẩu

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘221’ nhập ID: 101~200 nhấn ‘#’ lấy dấu vân tay 3 lần.
 

 

Xóa mật khẩu người dùng

(theo ID)

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘222’ nhập ID: 102~200 nhấn ‘##’. Mật khẩu quản trị viên không thể xóa. Chỉ có thể xóa sau khi khôi phục cài đặt.
Xóa tất cả mật khẩu người dùng Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘223’ nhấn ‘#’.
 

 

 

 

Thay đổi người dùng thẻ từ

Thay đổi mật khẩu Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘221’ nhập ID: 101~200 nhấn ‘#’ lấy dấu vân tay 3 lần.
 

 

Xóa mật khẩu người dùng

(theo ID)

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘222’ nhập ID: 102~200 nhấn ‘##’. Mật khẩu quản trị viên không thể xóa. Chỉ có thể xóa sau khi khôi phục cài đặt.
Xóa tất cả mật khẩu người dùng Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘223’ nhấn ‘#’.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cài đặt hệ thống

Chế độ mở ( mở thường xuyên) Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 311.
Hủy bỏ chế độ thường mở Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 312.
Kích hoạt chế độ mở từ xa

( tính năng tùy chọn)

Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 321.
Tắt chế độ mở từ xa Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 322.
Mật khẩu + Vân tay + Thẻ từ Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 331.
Mật khẩu + Vân tay Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 332.
Vân tay + Thẻ từ Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 333.
Mật khẩu + Thẻ từ Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 334.
Tiếng Trung Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 341.
Tiếng Anh Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 342.
Mở âm thanh Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 351.
Tắt âm thanh Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 352.
Đặt bảo vệ Chọn ‘2’ ‘2’ ‘#’
Tắt bảo vệ Chọn ‘4’ ‘4’ ‘#’
Tắt các chế độ bảo mật nhiều lớp Nhấn giữ ‘S’ 5 giây sau đó nhập mật khẩu quản trị viên nhấn ‘#’.

2.Cách cài đặt cho khóa cửa điện tử Bosch FU550

Chức Năng Hoạt động Mô tả chi tiết
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thêm người dùng

(mã số)

 

 

 

Thêm mật khẩu quản trị

Nhấn ‘S’ và nhập mã số quản trị viên ban đầu  nhấn nút ‘#’ chọn ‘111’ nhập mật khẩu quản trị viên mới sau đó nhấn ‘#’ để xác nhận. Nhập lại mật khẩu mới  và nhấn # để xác nhận.
 

 

Thêm mật khẩu người dùng

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘112’ nhập ID: 002~082 nhấn ‘#’ nhập mật khẩu mới và nhấn nút ‘#’ nhập lại mật khẩu mới và nhất nút ‘#’.
 

 

Thêm mật khẩu người dùng

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘113’ nhập ID: 083~090 nhấn ‘#’ nhập mật khẩu mới và nhấn nút ‘#’ nhập lại mật khẩu mới và nhất nút ‘#’.
 

 

Thêm mật khẩu dùng 1 lần

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘114’ nhập ID: 091~100 nhấn ‘#’ nhập mật khẩu mới và nhấn nút ‘#’ nhập lại mật khẩu mới và nhất nút ‘#’.
 

 

 

 

 

 

 

Thêm người dùng vân tay

 

Thêm mật khẩu quản trị

Nhấn ‘S’ và nhập mã số quản trị viên nhấn nút ‘#’ chọn ‘121’ nhập dấu vân tay 3 lần.
 

Thêm mật khẩu người dùng

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘122’ nhập ID:102~182 nhấn ‘#’ nhập vân tay 3 lần .
 

Thêm mật khẩu người dùng

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘123’ nhập ID: 183~190 nhấn ‘#’ nhập vân tay 3 lần.
 

Thêm mật khẩu dùng 1 lần

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘124’ nhập ID: 191~200 nhấn ‘#’ nhập vân tay 3 lần.
 

 

 

Thêm người dùng thẻ từ

 

 

Thêm mật khẩu người dùng

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘131’ nhập ID:201~280 nhấn ‘#’ quét thẻ .
 

Thêm mật khẩu người dùng

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘132’ nhập ID: 281~290 nhấn ‘#’ quét thẻ.
 

Thêm mật khẩu dùng 1 lần

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘133’ nhập ID: 291~300 nhấn ‘#’ quét thẻ.
 

 

 

 

 

Thay đổi người dùng

(mã số)

 

 

Thay đổi mật khẩu

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘211’ nhập ID: 001~100 nhấn ‘#’ nhập mật khẩu mới và nhấn nút ‘#’ nhập lại mật khẩu mới và nhất nút ‘#’.
 

 

Xóa mật khẩu người dùng

(theo ID)

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘212’ nhập ID: 002~100 nhấn ‘##’. Mật khẩu quản trị viên không thể xóa. Chỉ có thể xóa sau khi khôi phục cài đặt.
Xóa tất cả mật khẩu người dùng Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘213’ nhấn ‘#’.
 

 

 

 

Thay đổi người dùng

vân tay

 

Thay đổi mật khẩu

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘221’ nhập ID: 101~200 nhấn ‘#’ lấy dấu vân tay 3 lần.
 

 

Xóa mật khẩu người dùng

(theo ID)

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘222’ nhập ID: 102~200 nhấn ‘##’. Mật khẩu quản trị viên không thể xóa. Chỉ có thể xóa sau khi khôi phục cài đặt.
Xóa tất cả mật khẩu người dùng Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘223’ nhấn ‘#’.
 

 

 

 

Thay đổi người dùng thẻ từ

 

Thay đổi mật khẩu

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘221’ nhập ID: 101~200 nhấn ‘#’ lấy dấu vân tay 3 lần.
 

 

Xóa mật khẩu người dùng

(theo ID)

Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘222’ nhập ID: 102~200 nhấn ‘##’. Mật khẩu quản trị viên không thể xóa. Chỉ có thể xóa sau khi khôi phục cài đặt.
Xóa tất cả mật khẩu người dùng Nhấn S nhập mật khẩu quản trị ‘#’ chọn ‘223’ nhấn ‘#’.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cài đặt hệ thống

Chế độ mở ( mở thường xuyên) Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 311.
Hủy bỏ chế độ thường mở Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 312.
Kích hoạt chế độ mở từ xa

( tính năng tùy chọn)

Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 321.
Tắt chế độ mở từ xa Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 322.
Mật khẩu + Vân tay + Thẻ từ Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 331.
Mật khẩu + Vân tay Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 332.
Vân tay + Thẻ từ Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 333.
Mật khẩu + Thẻ từ Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 334.
Tiếng Trung Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 341.
Tiếng Anh Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 342.
Mở âm thanh Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 351.
Tắt âm thanh Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn ‘#’ chọn 352.
Đặt bảo vệ Chọn ‘2’ ‘2’ ‘#’
Tắt bảo vệ Chọn ‘4’ ‘4’ ‘#’
Tắt các chế độ bảo mật nhiều lớp Nhấn giữ ‘S’ 5 giây sau đó nhập mật khẩu quản trị viên nhấn ‘#’.

3.Cách cài đặt khóa ID450

 

Chức năng Hoạt động Mô tả cụ thể
Quản lý Mật khẩu quản trị Nhấn phím ‘S’ nhập mật khẩu quản trị viên mới, sau đó nhấn

phím ‘#’ nhập lại mật khẩu quản trị viên mới nhấn phím ‘#’

để kết thúc. (Tự động tạo ID quản trị viên là 001)

Vân tay quản trị Nhấn phím ‘S’ nhập mật khẩu quản trị viên, nhấn phím ‘#’,

chọn ‘1’ ‘2’ sau đó quét vân tay 3 lần. ( Tự động tạo ID vân

tay quản trị là 101)

Thẻ từ quản trị Nhấn phím ‘S’ nhập mật khẩu quản trị viên, nhấn phím ‘#’,

chọn ‘1’ ‘3’ sau đó quét thẻ. ( Tự động tạo ID thẻ quản trị là

201)

Người dùng Mật khẩu người dùng Nhấn phím ‘S’ quét vân tay quản trị, chọn ‘2’ ‘1’, sau đó

nhập mật khẩu người dùng, nhấn phím ‘#’, nhập lại mật khẩu

người dùng, nhấn phím ‘#’ để kết thúc.( Tự động tạo ID

người dùng từ 002 đến 090)

Vân tay người dùng Nhấn phím ‘S’ quét vân tay quản trị, chọn ‘2’ ‘2’, tiến hành

quét vân tay người mới 3 lần. ( Tự động tạo ID người dùng từ

102 đến 190)

Thẻ người dùng Nhấn phím ‘S’ quét vân tay quản trị, chọn ‘2’ ‘3’, sau đó quét

thẻ người dùng. ( Tự động tạo ID người dùng từ 202 đến 290)

Thêm người dùng

1 lần.

Mật khẩu dùng 1 lần Nhấn phím ‘S’ quét vân tay quản trị, chọn ‘3’ ‘1’, sau đó

nhập mật khẩu người dùng, nhấn phím ‘#’, nhập lại mật khẩu

người dùng, nhấn phím ‘#’ để kết thúc.

Vân tay dùng 1 lần Nhấn phím ‘S’ quét vân tay quản trị, chọn ‘3’ ‘2’, tiến hành

quét vân tay người mới 3 lần.

Thẻ từ dùng 1 lần Nhấn phím ‘S’ quét vân tay quản trị, chọn ‘3’ ‘3’, sau đó quét

thẻ người dùng.

Xóa người dùng Xóa một người dùng Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘5’ ‘1’, nhập ID

người dùng sau đó nhấn phím # để kết thúc.

Xóa tất cả người dùng Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘5’ ‘1’ sau đó

nhấn phím # để kết thúc. ( Còn thông tin quản trị chỉ có thể

xóa khi tiến hành khôi phục cài đặt gốc).

Thiết lập hệ thống. Kích hoạt chế độ mở từ

xa

Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘6’ ‘1’ ‘1’.
Hủy bỏ chế độ mở từ xa. Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘6’ ‘1’ ‘2’.
Kích hoạt chế độ mở

thường xuyên

Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘6’ ‘2’ ‘1’. Hoặc

bạn cũng có thể nhấn giữ phím ‘S’ khoảng 5 giây sau đó quét

vân tây quản trị để kích hoạt chế độ thường mở.

Hủy bỏ chế độ mở

thường xuyên

Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘6’ ‘2’ ‘2’.
Tiếng Trung Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘6’ ‘3’ ‘1’.
Tiếng Anh Nhấn phím ‘S’, quét vân tay quản trị, chọn ‘6’ ‘3’ ‘2’.

Trên đây là các bản hướng dẫn các mã khóa cửa thông minh Bosch Fu550, ID450 còn lại các mã khóa ID80, ID30B, EL800, FU700,  FU780 là giống nhau.

Khuyến cáo mọi người nên cài đặt đúng trên từng chi tiết nhỏ, tránh trường hợp sai quá nhiều lần làm rối hệ điều hành khóa.

Chúc các bạn cài đặt thành công!

5/5 - (1 bình chọn)